4 av 5 UBM-saker behandlet i bystyret!

Nå er sommeren i gang og Oslo bystyret har hatt vårens siste og kanskje viktigste møte. De har nemlig behandlet fire av fem saker som er stemt fram av Oslo ungdommen på UBM 2014. Men hva har de egentlig vedtatt?

Verdige Løsninger for bostedsløse

Osloungdommen stilte følgende krav til Oslo bystyre:

– Oslo kommune må sørge for en umiddelbar styrkning av antall midlertidige overnattingsplasser, i samarbeid med ideelle aktører, for å sikre at ingen bostedsløse tvinges til å sove ute

– En økning av standarden på midlertidige overnattingsplasser som innebefatter en forbedring av dusj- og toalettilbud

– At det bygges flere kommunale boliger

– At alle kommunale boliger legges til områder der det finnes relativt få av disse, med mål om en jevnt fordelt kommunal boligmasse

De tre øverste punktene har ikke fått medhold, men bystyret har enstemmig vedtatt følgende angående siste punkt:

Nye kommunale boliger legges fortrinnsvis til områder der det finnes få av disse, med mål om jevnt fordelt kommunal boligmasse.

Ungdommens bystyremøte har dermed fått hundre prosent gjennomslag for siste punkt, men det er desverre et stykke igjen før vi får sikret en styrking av overnattingstilbud for bostedsløse.

Les sakene fra UBM her

Les bystyrets vedtak her

 

Vekk med trynefaktor!

Osloungdommen stilte følgende krav til Oslo bystyre:

Oslo kommune må starte opp et prøveprosjekt med anonym retting av heldagsprøver på et utvalg av ungdoms og videregående skoler i Oslo.

Utdanningsetaten må, i samråd med aktuelle aktører, utføre en evaluering av prøveprosjektet med anonym retting av heldagsprøver. Dette bør danne utgangspunkt for en ny vurdering av hvorvidt man bør innføre anonym retting i osloskolen.

Både elevens og skolens navn skal være anonymt ved skriftlig eksamen i ungdoms- og videregående skole.

Bystyret har vedtatt følgende

Bystyret ber byrådet gjennomføre et prøveprosjekt med anonym retting i tråd med intensjonene i forslaget til Ungdommens bystyremøte (UBM), på egnet måte.

Som dere der har UBM fått fult gjennomslag på dette punktet og byrådets plan er å sette igang prøveordning allerede til høsten. Nå må vi bare følge med og vente på resultatet.

Les sakene fra UBM her

Les bystyrets vedtak her

 

Politisk fravær i ungdomsskolen

Osloungdommen stilte følgende krav til Oslo bystyre:

– Oslo kommune må innføre politisk fravær i ungdomsskolen på lik linje med videregående skole

Dette ble ikke vedtatt av bystyret, men byrådet har i vår gjort noen endringer i regelverket for favær slik at rektor har mulighet til å gi gyldig fravær på bakgrunn av politisk aktivitet. Oslo kommune har dermed tatt et skritt i riktig retning, men vi er fortsatt et godt stykke unna at ungdomsskoleelever har samme fraværsrettigheter som elever ved videregående skole.

Les sakene fra UBM her

Les bystyrets vedtak her

 

Styrk helsetilbudene for ungdom i Oslo

Osloungdommen stilte følgende krav til Oslo bystyre:

– Oslo kommune må øke bevilgningen til skolehelsetjenesten slik at antall årsverk blir tilfredsstillende. Dette må gjøres i dialog med ungdom og de ansatte i skolehelsetjenesten

– Oslo kommune må overta ansvaret for skolehelsetjenesten fra bydelene

– I sin styrking av helsetilbud for ungdom, må Oslo kommune fokusere på tre hovedområder: Kvalitet, tilgjengelighet og informasjon

– Oslo kommune må øke fokus på å ha gode rådgivere i skolehelsetjenesten, og ikke minst ha et tilbud som er riktig i henhold til loven

– Det må være kommunepsykologer tilgjengelig for ungdom i alle bydeler

– Kuttet i bevilgning til Sex og Samfunn må reverseres, og tilskuddet må ytterligere økes.

Bystyret har vedtatt følgende:

– I sin styrking av helsetilbud for ungdom, må Oslo kommune fokusere på tre hovedområder. Kvalitet, tilgjengelighet og informasjon.

– Oslo kommune må øke fokus på å ha gode rådgivere i skolehelsetjenesten, og ikke minst ha et tilbud som er riktig i henhold til loven.

Her har man fått gjennomslag på to punkter og det er kjempebra. Samtidig er det de to minst konkrete punktene som er vedtatt, mens de mer forpliktende punktene ikke har fått medhold. Vedtaket vil ha lite å si dersom det ikke følges opp i kommune- og bydelsbudsjettene. Sentralt ungdomsråd vil følge opp dette videre å jobbe opp mot budsjettet for 2015.

Les sakene fra UBM her

Les bystyrets vedtak her

Saken om ungdomspris for ungdom vil behandles i bystyret over sommeren

 

Tilbake til toppen

Print ut denne siden