Ressurser

På denne siden kan du finne mange nyttige ressurser, både for deg som er nyvalgt i ungdomsråd eller som ønsker å vite mer om aktuell forskning på barne- og ungdomsfeltet. Ved å trykke på selve tittelen får du tilgang til artiklene i et nytt vindu i nettleseren. 

 

Veiledningshefter

– Sentralt Ungdomsråd: “Håndbok for ungdomsråd i Oslo – For deg som er representant i et lokalt ungdomsråd i Oslo”

Sentralt Ungdomsråd (SUR) sitt hefte er en nyttig veileder for deg som har blitt valgt inn i Ungdomsråd både lokalt og sentralt.  

– Barne- og likestillingsdepartementet (2006): “Deltakelse og innflytelse fra barn og ungdom: Informasjon og veiledning for arbeidet i kommunen”, rundskriv Q-27/2006B.

– Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011): “Veileder i arbeidet med ungdomsråd: En håndbok for sekretærerer og koordinatorer”

– NOVA (2011): “Modeller for barns medvirkning – en eksempelsamling: Nordisk markering av 20 årsdagen for FNs barnekonvensjonen

 

Barnekonvensjonen

– FNs Barnekonvensjon (1989):

Barnekonvensjonen er det grunnleggende dokumentet for barns medvirkning. Spesielt Artikkel nr. 12 står sentralt i forståelsen av barne- og ungdomsmedvirkning.

– Universitetet i Oslo (2015): “FNs barnekonvensjon – fra visjon til kommunal virkelighet

 

Offentlige utredninger

– NOU 2011:20 – “Ungdom, Makt og Medvirkning”, Norges offentlige utredninger

Ungdom, Makt og Medvirkning er står sentralt i litteraturen om barne- og ungdomsmedvirkning. Den ble noe kritisert da den utkom i 2011 siden noen av anbefalningene gikk imot sektoren.   

– Barne- og likestillingsdepartementet (2009): “Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom demokratisk deltakelse og innflytelse”, Rapport 2009,

Forskning utført i forbindelse med NOU 2011:20

– Backe-Hansen, Elisabeth (2011): “Teoretiske perspektiver i synet på ungdoms medvirkning – en litteraturgjennomgang”: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

– Ødegård, Guro (2011): “Medborgerskap, politisk deltagelse og makt – Et ungdomsperspektiv”Institutt for samfunnsforskning. 

– Ødegård, Guro og Johannes Bergh (2011): “Unge i tradisjonell politikk: Deltakelse i valg, kommunestyrer og partier”: Institutt for samfunnsforskning,

Rapporter om plan og byggesaker:

Siden Ungdomshøringen 2015  vil handle om unge i plan- og byggesaker har vi lagt ut noe en relevant litteratur og forskning på feltet:

– Miljøverndepartementet: “Temaveileder: Barn og unge i plan og bygg”

– Rundskriv om særlov på barn og unge i Plan og byggeprosesser (2008):  

– Schmidt, Lene, Jon Guttu og Lillin Knudtzon (2011): “Medvirkning i planprosesser i Oslo kommune”, NIBR-rapport 2011:1 

 

Andre rapporter og kartlegginger:

– Andersen, Patrick Lie og Anders Bakken (2015): “Ung i Oslo 2015”, NOVA, Rapport nr 8/15,  

– Klausen, Jan Erling med flere (2013): “Medvirkning med virkning: Innbyggermedvirkning i den

kommunale beslutningsprossessen ”, samarbeidsrapport av NIBR, UniRokkan Senteret og KS:

– Knudtzon, Lillin og Trond Tjerbo (2009): “De unge stemmene: Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker” NIBR-rapport 2009:34. 

 

Pågande forskning på feltet

– Ødegård, Guro, Audun Fladmoe og Kari Steen-Johnsen (2014-2016): “Ungdoms deltakelse i politikk og  samfunnsliv: Kontinuitet eller endring?” Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 

 

Internasjonal litteratur:

– Juel Madsen, Lise, Louise von Müllen og Thea Storm Pedersen (2014): Med Hverdagslivet som designpraksis: En bog om unge og byplænlegning, 12byer.dk: København.  

– Percy- Smith, Barry and Nigel Thomas (2010): A Handbook of Children and Young People’s Participation – Perspectives from Theory and Practice, Routledge: London. 

 

Rapporter fra tidligere Ungdomshøringer

Trykk her for mer informasjon om Ungdomshøringen 

– Ungdomshøringen 2010: Vårt Oslo

– Ungdomshøringen 2011: Ungdom om trygghet og kriminalitet i Oslo

– Ungdomshøringen 2012: Ungdom om Helse

– Ungdomshøringen 2013: Ungdom om Skole

– Ungdomshøringen 2014: Ungdom om Mangfold

– Ungdomshøringen 2015: Ungdom om byplanlegging