Ungdomshøring

Hva er viktig for barn og unge i Oslo? På Ungdomshøringen kan unge mellom 13 og 18 år si sin mening til politikerne.

Hvert år arrangerer UngOrg en ungdomshøring på oppdrag fra Oslo kommune. Ungdomshøring er en måte å innhente ungdoms meninger og uttalelser om saker som angår dem. Oslo kommune har valgt å ha en fast, årlig høring med tema som er byomfattende for ungdom i Oslo. Slik sikrer Oslo kommune at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12. Målet med høringen er at ungdoms interesser og synspunkter kommer frem og kan bli tatt hensyn til når politikken utformes.

Tema for ungdomshøringen settes i samarbeid med Sentralt ungdomsråd i Oslo og byrådsavdelingene i Oslo kommune. I 2010 handlet ungdomshøringen om inkludering, i 2011 diskuterte de kriminalitet og trygghet, i 2012 handlet den om helsetilbud for ungdom, i 2013 handlet den om skolehverdagen, motivasjon og frafall,  i 2014 handlet høringen om mangfold og i 2015 handlet den om byplanlegging.

Les rapporten her: Ungdom om byplanleggig

Artikkel 12 i barnekonvensjonen understreker barns rett til å gi uttrykk for sin mening og at «barns synpunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» Videre står det at «barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.» Bystyremelding 2/2010 «Ung i Oslo» fremhevet at «Byrådet ser positivt på ungdomshøringer og vil vurdere å bruke byomfattende høringer i særlig viktige saker som berører ungdom i Oslo som helhet (…) Byrådet vil (…) legge til rette for ungdomshøringer i regi av BURO». (BURO har nå skiftet navn til UngOrg).

 

Tilbake til toppen

Print ut denne siden